Demencia gondozó - Képzés, Kaposvár, Pécs, Szekszárd - M-STÚDIUM

Demencia gondozó

Tanfolyam ideje: 2023. Március 18. - 2024. December 31.
Tanfolyam megtekintések: 4213
  Résztvevők véleménye:

Demencia gondozó

A teljes költség: 295 000 Ft

Demencia gondozó Kaposvár, Pécs, Szekszárd - 2023 képzés

Kezdés: 2023. március közepe (Tanfolyamindító)
Vizsga: (szakbizonyítvány szerzéssel): 2023. ősz

Helyszín: Kaposvár, Pécs, Szekszárd

Részletfizetés

A képzés szakbizonyítvány szerzéssel zárul 2023. őszén. A képzés bekerülési költsége 295 ezer forint, mely fizetése tekintetében az alábbi elvek az irányadók: a képzés kezdő napján kell a hallgatónak 60 ezer forint előleget fizetni, majd a sikeres vizsga előtti találkozás napján a képzés teljes költségének kiegyenlítésre kell kerülni.

A képzés költsége tartalmazza a képzés és a vizsga díját is!

 

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Szakmai Bizonyítvány Vizsgagaranciával!
Az M-STÚDIUM elkíséri a hallgatókat a szakképesítő vizsga végéig, melynek az adminisztrációját teljes körűen mi intézzük.

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 09214001

Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
KEOR besorolás: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

A képzés óraszáma: 720 óra (Elmélet 40% - 288 óra, Gyakorlat 60% -432 óra)
Megengedett hiányzás: A kontakt órák 20%-a.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Demencia gondozó képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő egészségügyi / szociális előképzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen egészségügyi szakterület iránt.

A Demencia gondozó képzés munkaterülete:
A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést.

Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás.

Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

A Demencia gondozó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Megfogalmazza a demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacsoportban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együtt működésének lehetséges módjait, módszereit.
 • A teamen belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával össze függő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában.
 • Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján egyéni gondozási tervet készít a demenciával élő gondozott számára.
 • Felismeri a betegség korai tüneteit.
 • Alkalmazza az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás módjait.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet megjelenése esetén.
 • Osztályozza a fellépő tünetegyütteseket a demencia stádiumának azonosítására.
 • Felismeri a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek.
 • Munkája során alkalmazza a hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozóhozzátartozó kapcsolatokban. Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel.
 • Felismeri a saját és a hozzátartozók egészségét veszélyeztető stressz faktorokat.
 • Felismeri az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat, és ehhez igazítja a gondozási, ápolási ellátás folyamatát.
 • Az orvosi diagnózis megállapítása után mellérendeli az ápolási diagnózisokat és azokat a gyakorlatban
 • alkalmazza.
 • Együttműködő kapcsolatot alakít ki és tart fenn a gondozott családjával.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igény bevételéhez.
 • Szükség esetén folyamatosan és hatékonyan beavatkozik a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek megjelenésekor.
 • Felismeri az öregedéssel járó társadalmi és szociális kihívásokat.
 • Alkalmazza a demenciával élő személlyel való speciális kommunikációt.
 • Felismeri az abúzusra utaló jeleket.
 • Felelősségteljes, korrekt, agresszivitást kerülő, szakmaiságot előtérbe helyező, a kulturális másságot és eltérő értelmezési alapot elfogadó, a beteg érdekeit szem előtt tartó módon
 • kommunikál.
 • Személyre szabottan kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a demenciával élő személy szükségleteinek kielégítésében optimálisak.
 • Megérti és tisztázza a demenciával élő személy spirituális igényét.
 • Munkája során, testilelki egészségének megóvása érdekében alkalmazza kiégés megelőzésére szolgáló spirituális eszközöket.
 • Munkája során alkalmazza a személyközpontú gondozás összetevőit, mint a támogató és a gyengítő hozzáállás.
 • A gyakorlatban alkalmazza az „éntámogató” alapelveket és a „Legjobb Barát Modell” gondozási módszert.
 • Gondoskodik a demenciával élő személy foglalkozásokon való részvételéről, biztosítja az oda való eljuttatását.
 • Megszervezi, lebonyolítja a csoportfoglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával.
 • Konstruktív javaslataival hozzájárul a demenciával élő személy otthonának, fizikai környezetének biztonságosabbá tételéhez.
 • Tájékoztatást ad a demens betegnek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról.
 • Az IP team tagjaként szorosan együttműködik az elrendelő orvossal, észrevételeivel támogatja az ellátotti jogok érvényesülését.
 • Pszichésen támogatja a demenciával élő személyt az élet elengedése során.
 • A demenciával élő személyt az életelvesztés folyamatában kíséri.
 • Megfogalmazza és elemzi az esetekhez kötődő értékdilemmákat.
 • Reflektíven igyekszik megítélni a gondozott lelki egyensúlya változásait, a kritikus helyzetekben segítséget kér.
 • A gondozási tevékenységet segítő változást kezdeményez a demenciával élő személy és hozzátartozóik érdekei közvetítésével intézményi vagyhelyi szinten.
 • Alapvető digitális kompetenciái és információkezelési képessége alapján táblázatokat használ, szövegeket szerkeszt, levelez. Konstruktívan és tudatosan használja az online kommunikációs eszközöket,
 • csatornákat.
 • Szakmai dokumentációkat (jogszabályok, szabályzatok, munkaköri leírás, protokollok), értelmez és használ munkavégzése
 • során.
 • Digitális kompetenciái birtokában az online térben is tájékozódik, rendszeresen képzi magát.
 • Kezeli az ápolási dokumentáció vezetéséhez, a szervezetben alkalmazott digitális programot.
 • Gondozási és foglalkoztatási tervet készít hagyományos és elektronikus formában is.

Mit kell tudni a Demencia gondozó Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Demencia gondozó képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
  • 32 723 01 Ápolási asszisztens,
  • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló,
  • 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó,
  • 5 0913 03 01 Ápoló,
  • 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens,
  • 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló,
  • 5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta,
  • 5 0923 22 04 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens,
  • 5 0923 22 05 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó,
  • 5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs szakgondozó,
  • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens,
  • 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens,
  • 52 723 01 Gyakorló ápoló,
  • 52 723 03 Gyakorló mentőápoló,
  • 54 720 01 Egészségügyi asszisztens,
  • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló,
  • 54 723 02 Gyakorló ápoló,
  • 54 762 02 Szociális asszisztens,
  • 54 762 03 Szociális szakgondozó,
  • 55 723 01 Ápoló,
  • 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,
  • 55 723 11 Mentőápoló,
  • 55 762 01 Foglalkozás-szervező,
  • 55 762 02 Gerontológiai gondozó,
  • 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó,
  • diplomás ápoló képesítések,
  • fizioterapeuta képesítések,
  • gerontagógus képesítések,
  • gyógytornász képesítések,
  • mentálhigiénikus képesítések,
  • okleveles egészségügyi szociális munkás képesítések,
  • okleveles rehabilitációs szakember képesítések,
  • okleveles szociális munkás képesítések,
  • szociális menedzser képesítések,
  • szociális munkás képesítések,
  • szociálpedagógus képesítések
 • Szakmai gyakorlat: szükséges
  • Az idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápo- ló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munka- társ) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat.
   A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, to- vábbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem áltfenn jogosultság.
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

Demencia gondozó Képzési Modulok listája:

 • A képzés nem modul rendszerű

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakbizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.