Demencia gondozó - Képzés, Kaposvár, Pécs, Szekszárd - M-STÚDIUM

Demencia gondozó

Oktatás ideje: 2023. Március 18. - 2024. December 31.
Képzés megtekintések: 6111
  Résztvevők véleménye:

Demencia gondozó

A teljes költség: 295 000 Ft

Demencia gondozó Kaposvár, Pécs, Szekszárd - 2023 képzés

Helyszín: Kaposvár, Pécs, Szekszárd

Részletfizetés

A képzés szakbizonyítvány szerzéssel zárul 2023. őszén. A képzés bekerülési költsége 295 ezer forint, mely fizetése tekintetében az alábbi elvek az irányadók: a képzés kezdő napján kell a hallgatónak 60 ezer forint előleget fizetni, majd a sikeres vizsga előtti találkozás napján a képzés teljes költségének kiegyenlítésre kell kerülni.

A képzés költsége tartalmazza a képzés és a vizsga díját is!

 

Már lehet jelentkezni az új rendszer szerinti szakmai képzésre!
Államilag Elismert Képesítő Bizonyítvány Vizsgagaranciával!
Az M-STÚDIUM elkíséri a hallgatókat a szakképesítő vizsga végéig, melynek az adminisztrációját teljes körűen mi intézzük.

További információ:
Megyeri Tiborné +36303858917

Programkövetelmény azonosítószáma: 09214001

Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
KEOR besorolás: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

A képzés óraszáma: 720 óra (Elmélet 40% - 288 óra, Gyakorlat 60% -432 óra)
Megengedett hiányzás: A kontakt órák 20%-a.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000228

A Demencia gondozó képzés célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel, megfelelő egészségügyi / szociális előképzettséggel rendelkezők, akik érdeklődnek ezen egészségügyi szakterület iránt.

A Demencia gondozó képzés munkaterülete:
A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést.

Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás.

Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

A Demencia gondozó szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Megfogalmazza a demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacsoportban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együtt működésének lehetséges módjait, módszereit.
 • A teamen belül ellátja a demenciával élő személy közvetlen gondozásával össze függő feladatokat, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában, a demenciával élő személy családtagjainak támogatásában.
 • Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján egyéni gondozási tervet készít a demenciával élő gondozott számára.
 • Felismeri a betegség korai tüneteit.
 • Alkalmazza az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás módjait.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet megjelenése esetén.
 • Osztályozza a fellépő tünetegyütteseket a demencia stádiumának azonosítására.
 • Felismeri a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek.
 • Munkája során alkalmazza a hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozóhozzátartozó kapcsolatokban. Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel.
 • Felismeri a saját és a hozzátartozók egészségét veszélyeztető stressz faktorokat.
 • Felismeri az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat, és ehhez igazítja a gondozási, ápolási ellátás folyamatát.
 • Az orvosi diagnózis megállapítása után mellérendeli az ápolási diagnózisokat és azokat a gyakorlatban
 • alkalmazza.
 • Együttműködő kapcsolatot alakít ki és tart fenn a gondozott családjával.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez.
 • Segítséget nyújt a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igény bevételéhez.
 • Szükség esetén folyamatosan és hatékonyan beavatkozik a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek megjelenésekor.
 • Felismeri az öregedéssel járó társadalmi és szociális kihívásokat.
 • Alkalmazza a demenciával élő személlyel való speciális kommunikációt.
 • Felismeri az abúzusra utaló jeleket.
 • Felelősségteljes, korrekt, agresszivitást kerülő, szakmaiságot előtérbe helyező, a kulturális másságot és eltérő értelmezési alapot elfogadó, a beteg érdekeit szem előtt tartó módon
 • kommunikál.
 • Személyre szabottan kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a demenciával élő személy szükségleteinek kielégítésében optimálisak.
 • Megérti és tisztázza a demenciával élő személy spirituális igényét.
 • Munkája során, testilelki egészségének megóvása érdekében alkalmazza kiégés megelőzésére szolgáló spirituális eszközöket.
 • Munkája során alkalmazza a személyközpontú gondozás összetevőit, mint a támogató és a gyengítő hozzáállás.
 • A gyakorlatban alkalmazza az „éntámogató” alapelveket és a „Legjobb Barát Modell” gondozási módszert.
 • Gondoskodik a demenciával élő személy foglalkozásokon való részvételéről, biztosítja az oda való eljuttatását.
 • Megszervezi, lebonyolítja a csoportfoglalkozásokat, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazásával.
 • Konstruktív javaslataival hozzájárul a demenciával élő személy otthonának, fizikai környezetének biztonságosabbá tételéhez.
 • Tájékoztatást ad a demens betegnek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról.
 • Az IP team tagjaként szorosan együttműködik az elrendelő orvossal, észrevételeivel támogatja az ellátotti jogok érvényesülését.
 • Pszichésen támogatja a demenciával élő személyt az élet elengedése során.
 • A demenciával élő személyt az életelvesztés folyamatában kíséri.
 • Megfogalmazza és elemzi az esetekhez kötődő értékdilemmákat.
 • Reflektíven igyekszik megítélni a gondozott lelki egyensúlya változásait, a kritikus helyzetekben segítséget kér.
 • A gondozási tevékenységet segítő változást kezdeményez a demenciával élő személy és hozzátartozóik érdekei közvetítésével intézményi vagyhelyi szinten.
 • Alapvető digitális kompetenciái és információkezelési képessége alapján táblázatokat használ, szövegeket szerkeszt, levelez. Konstruktívan és tudatosan használja az online kommunikációs eszközöket,
 • csatornákat.
 • Szakmai dokumentációkat (jogszabályok, szabályzatok, munkaköri leírás, protokollok), értelmez és használ munkavégzése
 • során.
 • Digitális kompetenciái birtokában az online térben is tájékozódik, rendszeresen képzi magát.
 • Kezeli az ápolási dokumentáció vezetéséhez, a szervezetben alkalmazott digitális programot.
 • Gondozási és foglalkoztatási tervet készít hagyományos és elektronikus formában is.

Mit kell tudni a Demencia gondozó Szakmai Vizsgáról?

 1. A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
 2. Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
 3. A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
 4. A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
 5. Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.

A Demencia gondozó képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
  • 32 723 01 Ápolási asszisztens,
  • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló,
  • 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó,
  • 5 0913 03 01 Ápoló,
  • 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens,
  • 5 0913 03 04 Gyakorló ápoló,
  • 5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta,
  • 5 0923 22 04 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens,
  • 5 0923 22 05 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó,
  • 5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs szakgondozó,
  • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens,
  • 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens,
  • 52 723 01 Gyakorló ápoló,
  • 52 723 03 Gyakorló mentőápoló,
  • 54 720 01 Egészségügyi asszisztens,
  • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló,
  • 54 723 02 Gyakorló ápoló,
  • 54 762 02 Szociális asszisztens,
  • 54 762 03 Szociális szakgondozó,
  • 55 723 01 Ápoló,
  • 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,
  • 55 723 11 Mentőápoló,
  • 55 762 01 Foglalkozás-szervező,
  • 55 762 02 Gerontológiai gondozó,
  • 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó,
  • diplomás ápoló képesítések,
  • fizioterapeuta képesítések,
  • gerontagógus képesítések,
  • gyógytornász képesítések,
  • mentálhigiénikus képesítések,
  • okleveles egészségügyi szociális munkás képesítések,
  • okleveles rehabilitációs szakember képesítések,
  • okleveles szociális munkás képesítések,
  • szociális menedzser képesítések,
  • szociális munkás képesítések,
  • szociálpedagógus képesítések
 • Szakmai gyakorlat: szükséges
  • Az idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápo- ló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munka- társ) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat.
   A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, to- vábbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem áltfenn jogosultság.
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges

Demencia gondozó Képzési Tananyagegységek listája:

 • A képzés nem modul rendszerű

Kontakt órák
Gyakorlati helyszín
Tankönyv
Jegyzet
Kidolgozott tételsor
Munkaruha (egyes képzésekhez)
Elméleti vizsga megszervezése
Gyakorlati vizsga megszervezése
Tanúsítvány
Szakmai bizonyítvány
Képesítő bizonyítvány
Részletfizetés
Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.