A sikeres oktatásszervező! Minőségpolitika - OKJ Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

Általános Szerződési Feltételek
ÁSZF (Felnőttképzési szerződés)

Az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. (továbbiakban M-STÚDIUM Kft.), mint felnőttképző (továbbiakban: Felnőttképző, nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001811, Engedélyszáma: E/2020/000228; székhelye: 7370 Sásd, Kolozsvár u. 16.; képviseli: Wéber Mária ügyvezető) a képzésekre jelentkezővel (továbbiakban: Képzésben részt vevő személy) felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján felnőttképzési szerződést köt.

1. A felnőttképzési szerződés tartalmazza:

a) a képzés megnevezését és óraszámát,
b) a képzés
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
f) a képzési díj – ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a Felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
i) a Képzésben részt vevő személy és a Felnőttképző szerződésszegésének következményeit.
A Felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat – ide nem értve a mulasztott foglalkozás pótlásának és a sikertelen vizsga megismétlésének díját – vagy költséget nem állapíthat meg a Képzésben részt vevő személy terhére.

2. A képzésben résztvevő teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja

A képzés során:

 • írásbeli feladatok megoldása alkalmanként, értékelése írásban,
 • interaktív feladatok megoldása, értékelés szóban,
 • gyakorlati feladatok megoldása folyamatosan, oktatói visszajelzés szóban,
 • tananyagegységet záró munkák.

A képzés végén:

 • A képzési program vagy egyéb előírás szerint van vagy nincs szummatív ellenőrzés és értékelés,
 • A képzés elvégzésének igazolására - belső képzés kivételével- a Felnőttképző a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében Tanúsítványt állít ki. Bejelentés alapján szervezett képzés esetén a Tanúsítvány kiállítására a Képzésben részt vevő személy kérése alapján kerül sor.

Amennyiben a képzést vizsga követi a vizsgára bocsátás feltétele a Tanúsítvány.

3. Képzés díjak fizetése, számlázás

A képzési díj, az első vizsga díja, illetve a finanszírozás ütemezése a felnőttképzési szerződésben kerül meghatározásra. Az M-STÚDIUM Kft. a Képzésben részt vevő személy nevére a finanszírozás ütemezésének megfelelően állítja ki a számlát, és juttatja el a költségviselőhöz. képzési díj, illetve vizsgadíj befizetésének módja: csekk, átutalás, vagy készpénz.

4. Az M-STÚDIUM Kft. kötelezettségei

 • nyilatkozik, hogy a felnőttképzési tevékenységet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentés vagy engedély alapján végzi.
 • kötelezettséget és felelősséget vállal arra, hogy a képzés teljes időtartama alatt rendelkezik a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó bejelentéssel, illetve engedéllyel [2013. évi LXXVII. törvény 2/A. § (1), illetve (2) bekezdése].
 • kötelezettséget és felelősséget vállal a képzés jogszabályokban előírt keretek közti lebonyolításáért, a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért.
 • biztosítja a Képzésben részt vevő személy számára a képzéshez szükséges, a jogszabályban előírt, a képzési programban vagy egyéb szabályozásban rögzített feltételeket, munkaeszközöket; szerszámokat; (továbbá Tankönyv átvételi lap-on nevesített tankönyveket, Munkaruha átvételi lap-on nevesített munkaruhákat, védőruhákat; stb.).
 • a képzési programban vagy egyéb szabályozásban meghatározott kompetenciákra a Képzésben részt vevő személyt megfelelő módon felkészíti.
 • vállalja, hogy a kínálatában szereplő felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást biztosít a Képzésben részt vevő személy vagy a Költségviselő kérése esetén.
 • folyamatosan felügyeli a Képzésben részt vevő személy képzéssel kapcsolatos tevékenységét.
 • a képzés menetéről haladási naplót, a foglalkozásokon részt vevő személyekről jelenléti ívet vezet.
 • a tananyagegységet záró munkák szervezése esetén, azok várható időpontját legalább 1 héttel korábban közli a Képzésben részt vevő személlyel.
 • a Képzésben részt vevő személyről nyilvántartást vezet, a képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőrzi.
 • a képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz.
 • segíti a Képzésben részt vevő személyt a szakmai/képesítő v. egyéb vizsgára történő jelentkezésben.

5. A Képzésben részt vevő személy:

Kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a felnőttképzési szerződésben foglaltakat betartja.
 • a foglalkozásokon a pontosan megjelenik, azokon részt vesz, a képzés kezdetekor ismertetésre kerülő házirend előírásainak, a vonatkozó munkavédelmi és egészségügyi előírásoknak, a tanulmányi kötelezettségeknek, valamint a követelményeknek a legjobb tudása szerint eleget tesz.
 • jelenléti ívet minden foglalkozási napon aláírja.
 • a képzés során szerzett ismereteiről, tudásáról a képzési program vagy egyéb szabályozás szerint számot ad.
 • az általa előre ismert hiányzása esetén a hiányzás okát előre jelzi, hiányzását legkésőbb az ok megszűnése utáni első képzési napon orvosi igazolással vagy hatósági dokumentummal igazolja a képzési felelősnél.
 • tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amellyel a Felnőttképző és a képzésben közreműködő más cég(ek) vagyontárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozhat, ellenkező esetben a kárt megtéríti.
 • az általa átvételi elismervénnyel átvett munkaeszközökről/szerszámokról idő előtti kimaradása esetén, illetve a képzés befejezését követően tételesen elszámol. A hiányzó eszközöket utánpótlási áron megfizeti.

Tudomásul veszi, hogy:

 • számára a Felnőttképző a 4. pontban foglaltakon túl nem biztosít juttatásokat, így ösztöndíjat sem.
 • a felnőttképzési szerződésben megadott mértéket meghaladó hiányzás esetén a Felnőttképző vezetőjének döntéstől függően kizárásra kerülhet.
 • a képzésről kizárható amennyiben magatartásával veszélyezteti a képzés sikerességét vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértést követ el.
 • a képzési díj ki nem egyenlítése (fizetési kötelezettség esetén), illetve tananyagegységet záró munkák nem megfelelő teljesítése esetén számára Tanúsítvány nem állítható/adható ki, mivel a Tanúsítvány a képzés követelményeinek és a szerződésnek a teljesítést igazolja.
 • amennyiben a foglalkozások látogatását elmulasztja, illetve a képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj teljesítményarányos megfizetése alól, és ez nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére. (Amennyiben a Képzésben részt vevő személyt fizetési kötelezettség terheli).

6. Szerződésszegés

A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartása szerződésszegés. Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést felmondhatja.
A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná válik.
A felnőttképzési szerződést a Felnőttképző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Képzésben részt vevő személy

 • a fizetési hátralékát felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy
 • igazolatlan mulasztása, illetve mulasztása meghaladja a felnőttképzési szerződésben megadott óraszámot.

a.) A Felnőttképző részéről súlyos szerződésszegésnek minősül a 4. a), b) és c) pontjaiban foglaltak be nem tartása.
A Felnőttképző szerződésszegése esetén a Képzésben részt vevő személy esetleges panaszával a felnőttképzési államigazgatási szervhez (Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz, Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.) fordulhat.
Amennyiben a felnőttképzési államigazgatási szerv a Felnőttképző a felnőttképzési tevékenységének folytatását megtiltja, illetve a felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltja, a határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül köteles a jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költség mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresével növelt összegének a visszafizetésére a képzés Költségviselője számára.
b.) A Képzésben részt vevő személynek felróható okból történő súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a magatartásával veszélyezteti a képzés sikerességét, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértést követ el.
Amennyiben a Képzésben részt vevő személy önhibájából hagyja abba a képzést, vagy a képzésből kizárásra kerül, semmiféle anyagi igényt nem támaszthat a Felnőttképzővel szemben.

7. Jogi információk, Szerzői jog

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon www.m-studium.hu internetes üzletben (a „Weblap”) történő jelentkezés (ideértve a Weblap működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) szabályait, továbbá a jelentkezőt megillető jogokat).
Az Weblap és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weblap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weblapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
A tartalmakért vállalt felelősség
Weblapunk tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Azonban a tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért nem tudunk garanciát vállalni. Szolgáltatóként ezeken az oldalakon közzétett saját tartalmakért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. Az üzemeltető nem köteles a közvetített vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek törvénytelen tevékenyégre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerint fennálló kötelezettségeket az információk eltávolítására vagy azok használatának megtiltására. Az erre vonatkozó felelősség azonban kizárólag egy konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amennyiben ilyen jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.
A hivatkozásokért vállalt felelősség
Weblapunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek külső weboldalaira, amelyek tartalmát semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért az idegen tartalmakért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. A hivatkozott oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőriztük esetleges jogsértések szempontjából. A belinkelés időpontjában nem azonosítottunk jogellenes tartalmakat. Azonban a hivatkozott oldalak tartós tartalmi ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét jelek nélkül nem várható el. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.
Felelősséget kizáró nyilatkozat
A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő adatok és információk használatból vagy azok rendelkezésre állásának hiányából eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért (ideértve a következményes vagy indirekt károkat vagy az elmaradt hasznot), függetlenül azok okaitól, amennyiben az jogilag megengedett.
Fizetés, fizetési feltételek
A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.
Panaszkezelés, jogviták
A termékkel (képzések) kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni.
Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.
A Szolgáltató és jelentkező vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő jelentkező a területileg illetékes vármegyei békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
Az eljárásra a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A panaszos belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai
A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat.
A jelentkező igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

Hatály
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. március 3. 2024 január 1-jén napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Weblap internetes felületén) link formájában közzéteszi.
Irányadó jog
A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen

 1. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „ Ptk.”);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „ Ekertv.”);
 3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „ Kertv.”);
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „ Grt.”);
 5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „ Infotv.”);
 6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
 7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
 8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
 9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;

Vegyes rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.
A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett összes védjegy és megjelölés azok jogosultjainak kizárólagos tulajdona.

Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.