A sikeres oktatásszervező! Minőségpolitika - OKJ Képzés, Tanfolyam, Vizsga - M-STÚDIUM

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF (Felnőttképzési szerződés)

Az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.(továbbiakban M-STÚDIUM Kft.,), mint felnőttképzést folytató intézmény (Engedélyszámaink: B/2020/001811, E/2020/000228, E-000207/2014; székhelye: 7370 Sásd, Kolozsvár u. 16.; képviseli: Wéber Mária ügyvezető igazgató) a nyilvántartásban szereplő meghirdetett képzésekre jelentkezővel (továbbiakban képzésben résztvevő)felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. §-a alapján felnőttképzési szerződést, egyéb nem engedélyköteles képzéseire jelentkezővel a polgári jog szabályai szerint képzési szerződést köt.
1. A képzést folytató intézmény és a képzésben résztvevő írásban szerződést köt.
A (felnőtt)képzési szerződés az alábbiakat tartalmazza:
a) nyilvántartásban szereplő (engedélyezett) képzés esetén a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését, nyilvántartásba-vételi számát, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés OKJ számát, (Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre szerződés nem köthető.)
b) a képzési csoport
ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
bb) nyilvántartásban szereplő képzés esetén a haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, nyilvántartásban szereplő képzés esetén figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történő bocsátás feltételeit,
e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket,
f) a gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint nyilvántartásban szereplő képzés esetén a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvi képzés esetén az előírt vagy javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,
h) a képzési díj,– nyilvántartásban szereplő képzés esetén külön a vizsgaszervező intézmény által megjelölt vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javítóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését. OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseihez kapcsolódó vizsgadíjat csak a vizsgára történő jelentkezéskor kéri a felnőttképzést folytató intézmény a képzésben részt vevőtől.
A képzést folytató intézmény a (felnőtt)képzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget nem állapít meg a képzésben részt vevő terhére.
i) nyilvántartásban szereplő képzés esetén a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
j) a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a képzést folytató intézmény szerződésszegésének következményeit.

2. A képzésben résztvevő teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja
A képzés a során:

 • írásbeli feladatok megoldása alkalmanként, értékelése írásban
 • gyakorlati feladatok megoldása folyamatosan, oktatói visszajelzés szóban
 • modulzáró vizsgák a modulok feldolgozása után, vagy a képzés végén; értékelése írásban

Záróvizsgára bocsátható a képzésben résztvevő, ha képzési program által előírt valamennyi tananyagegység- vagy modulzáró vizsgán legalább megfelelt (elégséges) minősítést szerzett és a (felnőtt)képzési szerződésben vállalt egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
3. Képzés díjak fizetése, számlázás
A képzési díj, az első záróvizsga díja, illetve a finanszírozás ütemezése a (felnőtt)képzési szerződésben kerül meghatározásra. Az M-STÚDIUM Kft.a képzésben résztvevő nevére a finanszírozás ütemezésének megfelelően állítja ki a számlát, és juttatja el a finanszírozóhoz. Képzési díj, illetve vizsgadíj befizetésének módja: csekk, átutalás, vagykészpénz.
4. Az M-STÚDIUM Kft. kötelezettségei
a.) a képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot biztosít a nyilvántartásban szereplő képzésben részt vevő számára a képzési program megismerésére. Amennyiben erre nincs lehetőség a felnőttképzési szerződés aláírása előtt, akkor három munkanapos – következmények (bánatpénz megfizetése) nélküli - elállási jogot biztosít a szerződés aláírása után.
b.) kötelezettséget és felelősséget vállal a képzés jogszabályokban előírt keretek közti lebonyolításáért, a képzés minőségéért, a közreműködők tevékenységéért;
c.) biztosítja a képzésben résztvevő számára a jogszabályban előírt, a (felnőtt)képzési szerződés, és/vagy a finanszírozóval kötött megállapodás szerint a képzéshez szükséges feltételeket az elméleti oktatáshoz („Tankönyv átvételi lap”-on nevesített tankönyvek, stb.), a gyakorlati oktatáshoz (munkaeszközök; szerszámok; „Munkaruha átvételi lap”-on nevesített munkaruhák, stb.);
d.) a nyilvántartásban szereplő képzésben résztvevő adatait a felnőttképzési törvény 21. §-ában, egyéb képzésben résztvevő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírt módon kezeli;
e.) vállalja, hogy a nyilvántartásban szereplő képzés esetén az előzetes tudásmérést felnőttképzési törvény 11. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően biztosítja,
f.) vállalja, hogy a képzés támogatója, a képzésre jelentkező vagy a képzésben részt vevő részéről felmerülő igény esetén felnőttképzést kiegészítő tevékenységet nyújt.

4. A képzésben résztvevő:
Kötelezettséget vállal arra, hogy:
a.) a foglalkozásokon, a vizsgákon pontosan megjelenik, azokon részt vesz, a házirend előírásainak, a vonatkozó munkavédelmi és egészségügyi előírásoknak, a tanulmányi kötelezettségeknek, valamint a vizsgakövetelményeknek a legjobb tudása szerint eleget tesz.
b.) az általa előre ismert hiányzása esetén a hiányzás okát lehetőleg előre jelzi, hiányzását legkésőbb az ok megszűnése utáni napon orvosi igazolással vagy hivatalos dokumentummal igazolja a képzési felelősnél.
c.) személyi adataiban bekövetkezett változásokat a képzési felelősnek jelzi.
d.) tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amellyel az M-STÚDIUM Kft.és a képzésben közreműködő más cég vagyontárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozhat, ellenkező esetben köteles a kárt megtéríteni.
e.) az általa átvételi elismervénnyel átvett munkaeszközökről/szerszámokról idő előtti kimaradása esetén, illetve a képzés befejezését követően tételesen elszámol. A hiányzó eszközöket utánpótlási áron megfizeti.

Tudomásul veszi, hogy:
f.) a képzés időtartama alatt hiányzása nem haladhatja meg a szerződésben rögzített mértéket.
g.) számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben a (felnőtt)képzési szerződésben foglaltakon túl nem biztosít juttatásokat sem az M-STÚDIUM Kft.,sem a gyakorlati képzésben közreműködő szervezet.

Szerződésszegés
A szerződő felek jogosultak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén a felnőttképzési szerződés felbontására.
Amennyiben a képzésben résztvevő önhibájából hagyja abba a képzést, vagy a képzésből kizárásra kerül, semmiféle anyagi igényt nem támaszthat az M-STÚDIUM Kft.-vel szemben.
Az M-STÚDIUM Kft. szerződésszegése esetén a nyilvántartásba vett képzés résztvevője esetleges panaszával a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.), illetve kormányhivatal által támogatott képzésben résztvevő a (lakhelye szerint területileg illetékes) megyei kormányhivatalhoz fordulhat.
Jogi információk, Szerzői jog
A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.(a továbbiakban: „ Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon www.m-studium.hu internetes üzletben (a „ Weblap”) történő jelentkezés (ideértve a Weblap működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) szabályait, továbbá a jelentkezőt megillető jogokat).
Az Weblap és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weblap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weblapon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.
A tartalmakért vállalt felelősség
Weblapunk tartalmát a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Azonban a tartalmak pontosságáért, teljességéért és aktualitásáért nem tudunk garanciát vállalni. Szolgáltatóként ezeken az oldalakon közzétett saját tartalmakért az általános törvények szerint vagyunk felelősek. Az üzemeltető nem köteles a közvetített vagy tárolt idegen információkat ellenőrizni, vagy olyan körülmények után kutatni, amelyek törvénytelen tevékenyégre utalnak. Ez nem érinti az általános törvények szerint fennálló kötelezettségeket az információk eltávolítására vagy azok használatának megtiltására. Az erre vonatkozó felelősség azonban kizárólag egy konkrét jogsértésről való tudomásszerzés időpontjától lehetséges. Amennyiben ilyen jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk.
A hivatkozásokért vállalt felelősség
Weblapunk hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek külső weboldalaira, amelyek tartalmát semmilyen módon nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért az idegen tartalmakért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője tartozik felelősséggel. A hivatkozott oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőriztük esetleges jogsértések szempontjából. A belinkelés időpontjában nem azonosítottunk jogellenes tartalmakat. Azonban a hivatkozott oldalak tartós tartalmi ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét jelek nélkül nem várható el. Amennyiben jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.
Felelősséget kizáró nyilatkozat
Az Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelen weboldalon szereplő adatok és információk használatból vagy azok rendelkezésre állásának hiányából eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért (ideértve a következményes vagy indirekt károkat vagy az elmaradt hasznot), függetlenül azok okaitól, amennyiben az jogilag megengedett.
Fizetés, fizetési feltételek
A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.

Panaszkezelés, jogviták
A termékkel (képzések) kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni.
Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.
A Szolgáltató és jelentkező vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő jelentkező a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.
Az eljárásra a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A panaszos belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
A békéltető testületek elérhetősége:  http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
URL:  http://www.panaszrendezes.hu/
Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat.

A jelentkező igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a  www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.
Hatály
A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. március 3. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Weblap internetes felületén) link formájában közzéteszi.
Irányadó jog
A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen

 1. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „ Ptk.”);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „ Ekertv.”);
 3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „ Kertv.”);
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „ Grt.”);
 5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „ Infotv.”);
 6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
 7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
 8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
 9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;

Vegyes rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.
A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett összes védjegy és megjelölés azok jogosultjainak kizárólagos tulajdona.

Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.