A sikeres oktatásszervező! Minőségpolitika - Képzés, Képzés, Vizsga - M-STÚDIUM

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/001811 és E/2020/000228
Érvényes 2023.11.23-tól

Köszönjük weboldalunk és szolgáltatásaink iránti érdeklődését!

Jelen honlapon az egyes képzések ismertetőinél és elérhetőségink alatt kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, születési helyét idejét, email címet, - önkéntes hozzájárulással lakcímet és telefonszámot - kérünk megadni. Ezeket az adatokat az űrlapot elküldő jelentkező kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük az alább leírtak szerint.
A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Azonban számunkra a legfontosabb érték ügyfeleink bizalma. Ügyfeleink, tanfolyamainkra jelentkezőink adatainak védelme és azok, az ügyfelek által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra.

A jelentkező felelőssége, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Általános Szerződési Feltételekben részletezett szabályokat megismerje. A jelentkező a weblapjainkon található űrlapok elküldésével kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából dönt a Weblapon történő jelentkezés mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

1. Általános információk

A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft., a továbbiakban Szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain, online szolgálatatási felületein, illetve minden egyéb általa kezelt online felületen (pl.: facebook, stb.) az Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.
A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit.
Amennyiben jelen Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.
A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a jelentkezők információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatai

Név: M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft.
Székhely: 7370 Sásd, Kolozsvár utca 16.
Levelezési cím: 7370 Sásd, Kolozsvár utca 14.
Képviseli: Wéber Mária
Adószám: 12999804-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-068587
Telefonszám: (72) 475-056
Fax szám: (72) 475–112
Az adatkezelésért felelős személy:
neve: Wéber Mária
telefonszáma: +36-30/385-8917
e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyeket a társaság, - adott rendszer esetében szerepkörétől függően - mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.
A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. által szervezett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

4. Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

5. Sütik (Cookie) használata

A Szolgáltató a Weblap meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a jelentkezés, illetve a Weblap teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Weblap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbarátabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Weblap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.
További részletes információk a sütikezelésünkkel kapcsoltban:
Cookie-k (sütik) használata oldalainkon

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Jelen honlapon az egyes képzések ismertetőnél és elérhetőségink alatt kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, email címet, - önkéntes alapon lakcímet és telefonszámot - kérünk megadni. A megadott adatok szükségesek ahhoz, hogy kiváló felnőttképzési szolgáltatást tudjunk nyújtani.

7. Az adatkezelés jogi alapja

A Tájékoztató és Adatvédelmi szabályzat - kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) => továbbiakban GDPR
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról => továbbiakban Infotv.
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről => továbbiakban Ptk.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. => továbbiakbabn Ektv.
2000. évi C. törvény – a számvitelről. => továbbiakban Számv. tv.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről => továbbiakban Eker. tv.
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól => továbbiakban Grt.
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről => továbbiakban Fktv.
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
Az ügyfelekkel történt - szerződésben rögzített – megállapodás a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan - írásban vagy az online felületeken egyértelműen kinyilvánított - megadott engedély.

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama

Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ.
Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére.
Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy a képzési vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent.
Adatfeldolgozóként alapvetően a jogszabályoknak megfelelő minimális adatmegőrzési időtartamot biztosítjuk, az ügyfél kérésére, illetve a vele történt megállapodás alapján ezt az időtartamot növelni tudjuk.

9. A kezelt személyes adatok köre

A weblapon történő jelentkezések nem minősülnek felnőttképzési szerződésnek. Amennyiben a továbbiakban a jelentkező úgy dönt, hogy részt vesz valamely képzésünkön úgy felnőttképzési szerződést kötünk vele, melyhez további adatok bekérése lehet szükséges.
A jelentkező a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a jelentkezés során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

 • természetes személyazonosító adatai (név születési név születési hely és idő, anyja neve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító száma,
 • elektronikus levelezési cím;
 • legmagasabb iskolai végzettségre vonatkozó adatát.

A fentieken túl még kezeli a Szolgáltató a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

 • legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Önkéntes adatszolgáltatás körébe tartozik: a képzésben részt vevő személy címe, telefonszáma és/vagy mobilos elérhetősége.
A Szolgáltató felhívja a jelentkező figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok rendelkezésre megadását is kéri. Ezen személyes adatok megadása a jelentkezésnek nem feltétele. Az adatok megadásával a jelentkező ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld.
A Szolgáltató a jelentkező közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben a jelentkező személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a jelentkező részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld.
A Szolgáltató a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a jelentkezői élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

Szolgáltatásaink egy részét, a beépített funkciók és az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe.
Online tartalmaink megjelenítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és az online szolgáltatások biztosítása érdekében a M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi adatkezelők és adatfeldolgozók jelennek meg

Tárhely EU Kft.
Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

Google Inc.
Az ügyfelekkel írásban történő kapcsolattartáshoz a cég a Google levelezőrendszerét, illetve irodai alkalmazási célokra az általa biztosított dokumetumkezelő rendszert használjuk
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

11. Adatbiztonság

A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében.
Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van.
A papír alapon keletkezett dokumentumokat – székhelyünkön – technikai védelemmel, risztóval ellátott helyiségben tároljuk.

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot
Tájékoztatás
A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.
Adatok helyesbítése és/vagy törlése
Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles.
A személyes adatokat töröljük, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • Bíróság, illetve
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam

 • külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében,
 • állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
 • az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
 • munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet.
Tiltakozás
A M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik.
Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.
Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került

13. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatkezelő, illetve kapcsolattartója elérhetőségét, az adatvédelmi incidens jellegét, továbbá közölni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket és az esetleges hátrányos jogkövetkezmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az adatkezelő köteles nyilvántartás vezetni az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Amennyiben a M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatban további kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

Megnevezés: M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 7370 Sásd, Kolozsvár utca 16.
Adatvédelemért felelős: Wéber Mária
Az adatvédelemért felelős elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát./ +36 30 385 8917

Szakmai Vizsga
Mit kell tudni a Szakmai Vizsgáról?
A képzés végén a képzésben részt vevő személyeknek TANÚSÍTVÁNYT adunk ki.
Nálunk semmi nem változott: a feltüntetett árak tartalmazzák a Szakmai Vizsga költségét is!
A Tanúsítvány megszerzését követően Szakmai Vizsgára jelentjük le képzésben résztvevőket. Vizsgapartnereink akkreditált vizsgaközpontok.
A vizsgával kapcsolatos minden adminisztrációt az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. vállal, és a feltüntetett képzési díj tartalmaz minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költséget.
Az akkreditált vizsgaközpontokban megszerzett bizonyítvány államilag elismert.